Home / صفحه اصلی / سراب توسعه

سراب توسعه

مقدمه :اقتصـاد ایـران طـی چهـار دهـه گذشـته دچـار بحرانهـای بسـیاری شـده کـه برخـی از آنهـا ریشـه در نگـرش مدیـران دارد. آنچـه طـی یـک دهـه گذشـته مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، تلاشــی جمعــی بــرای انجــام اصلاحات اقتصــادی اســت.

آنچــه در ایــن مجموعــه گردهــم آمــده مجموعــه ســرمقاله های ماهنامــه آینده نگـر اسـت. ایـن سـرمقاله ها در طـول چهـار سـال بحرانـی اقتصـاد ایـران نوشـته شـده و بـه دقـت مشـکالت را مـورد بررسـی قـرار دادهاسـت. مطالعـه آنها میتوانـد سـرخط دقیقـی از موقعیـت موجـود اقتصـاد ایـران در طـول سـالهای ۱۳۹۳ تـا ۱۳۹۷ بدسـت دهـد.

 

نام کتاب : سراب توسعه

نویسنده :مسعود خوانساری

زبان کتاب : فارسی

فرمت کتاب : PDF

تعداد صفحات :۲۴۸

حجم فایل : ۱۱۷۸کیلو بایت

Download “سراب توسعه”

sarabe-tosee_2.pdf – 451 بار دانلود شده است – 1,15 مگابایت

مطالب پیشنهادی

overproduction

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *