Home / کتاب ها / کتابهای اتاق بازرگانی / مدیریت استعدادها

مدیریت استعدادها

در ســالهای اخیــر خبرهــای زیــادی را از شــرکتهای بخــش خصوصــی شـنیدهایم کـه بـا از دسـت دادن چنـد نیـرو مهـم کامـلاً افـت کرده انـد و شـرایط آنهــا در بــازار تغییــر کــرده اســت. یکــی از دغدغه هــای اصلــی مدیــران بخــش خصوصـی ایـن اسـت کـه چگونـه بتواننـد بیـن نیروهـای با اسـتعداد خـود و سـایر کارمنـدان تعـادل برقـرار کننـد و از سـوی دیگـر توجـه ویـژه ای بـه خواسـته های ایـن گـروه داشـته باشـند زیـرا میداننـد عـدم حضـور آنهـا و یـا رفتن شـان بـه شـرکتهای رقیـب میتوانـد چـه لطمـه بزرگـی بـه شـرکت بزنـد.

مطالعـه ایـن کتـاب میتوانـد یـک دیـد کلـی بـه شـما دربـاره مدیریـت کـردن افــراد با استعداد و بــا پتانســیل ارائــه دهــد و اینکــه چگونــه میتــوان ایــن افــراد را مدیریــت کــرد و اســتعدادهای آنهــا را بــرای پیشــبرد اهــداف شــرکت بــه کاربــرد.

نام کتاب : مدیریت استعدادها

نویسنده : ماریون دواین، مایکل سیرت

سال انتشار:۱۳۹۷

ترجمه: عباس توکلی

فرمت کتاب : PDF

تعداد صفحات :۲۹۰

حجم فایل : ۱۹۱۷ کیلو بایت

Download “مدیریت استعدادها”

modiriate-estedad.pdf – 2016 بار دانلود شده است – 1,87 مگابایت

مطالب پیشنهادی

سرمایه فراموش شده

فقدان سه عنصر منافع مشترک، شایستگی و سلامت اخلاقی در روابط دوطرفه منجر به ایجاد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *