Home / صفحه اصلی

صفحه اصلی

راهنمای ریسک کشوری

اثر حاضر یکی از کتاب های شاخص حوزه ریسک کشوری در سال ۲۰۱۸ است که به ارائۀ مدل ریاضی محاسبه ریسک، جدیدترین تئوری ها در این حوزه، چندین مطالعۀ موردی درباب این موضوع و کاربرد ریسک کشوری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی می پردازد.

ادامه مطالب

۲۰ تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال ۲۰۵۰

مقدمه : نخسـتین خـط تولیـد خـودرو در ایـران در اواسـط دهـه ۱۳۴۰ شمسـی افتتـاح شـد، یعنـی بیـش از نیـم قـرن پـس از اینکـه جـان فـورد نخسـتین خـط مونتـاژ متحـرک را بـرای تولیـد خـودرو بـه کار گرفـت.

ادامه مطالب

سراب توسعه

مقدمه :اقتصـاد ایـران طـی چهـار دهـه گذشـته دچـار بحرانهـای بسـیاری شـده کـه برخـی از آنهـا ریشـه در نگـرش مدیـران دارد. آنچـه طـی یـک دهـه گذشـته مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، تلاشــی جمعــی بــرای انجــام اصلاحات اقتصــادی اســت.

ادامه مطالب

Non_Utilized_talent

در طی دو دهه ای  که  افتخار کار در صنعت کشورم را داشته ام ، بارها و بارها با عزیزانی برخورد داشته ام که سال های سال ،  کاری تکراری و یکنواخت را به شیوه ای سخت و طاقت فرسا انجام می‌دهند و توان فکر کردن برای خلاقیت و ایجاد نوآوری در راحت تر کردن و بهره ورتر کردن کار خود را ندارند ! در مقابل به دفعات  با همکارانی سر و کار داشته ام  که با بکار بستن فکری …

ادامه مطالب

land of talking

  وقتی سال ۲۰۰۳ برای اولین بار برای شرکت در نمایشگاه گیفا به آلمان رفتم ، به محض آنکه وارد فرودگاه ماین فرانکفورت شدم نوشته ای توجه ام رو جلب کرد (welcome to land of Idea) و واقعا هم کشور آلمان سرزمین ایده هاست ! چرا که در گوشه گوشه این کشور نکاتی می بینین که حکایت از خلق ایده های بکر است

ادامه مطالب

افتخار ملی

امروز در خبرها داشتیم که چاد هورلی یکی از بنیانگذاران سایت مشهور Youtube از کار کناره‌گیری کرد. بعد از خرید Youtube توسط گوگل به قیمت ۱٫۶۵ میلیارد دلار در

ادامه مطالب

دلتنگی یک دونده

در نبرد بین آدم های سخت و روز های سخت، این آدم های سخت هستند که باقی می مانند. امّا من نمی دانم که آیا روزی که روزهای سختم تمام شود آیا قدرت ایستادن و نگرستن به گذشته ام را دارم.

ادامه مطالب

استراتژیهای پیشنهادی بر ایجاد مزیت رقابتی در صنعت ریخته گری

در این پست زمینه های مختلفی که امید می رود بتوان در هر یک از این زمینه ها در جهت کاهش هزینه تمام شده و ایجاد مزیت رقابتی از سیستمهای اطلاعاتی کمک گرفت بصورت سر فصل هائی کلی آورده شده است که در روزهای آتی به تشریح هر یک از آنها می پردازیم .

ادامه مطالب