Home / Tag Archives: ثبات افیون کسب و کار

Tag Archives: ثبات افیون کسب و کار

ثبات افیون کسب و کار

اثر حاضرسعی دارد به بررسی همه جانبه توسعه و مدل های گوناگون آن، ارائه نظریه های مشهور در این خصوص، بیان روش و استرانژی های توسعه، معرفی راهکارهایی موثر در باب ادامه ی مسیر توسعه در زمان رکود و…. بپردازد و راهنمای مدیران و ارشدان کارآفرین باشد.  

ادامه مطالب