جلسه دوم

جلسه چهارم: جوشکاری

جوشکاری – welding   جوشکاری یکی از روش های تولیدی می باشد که هدف آن اتصال دایمی مواد مهندسی (فلز، سرامیک، پلیمر، کامپوزیت، به یکدیگر است ، به گونه ای که اتصالی به خواصی مشابه خواص ماده ی پایه فراهم آورد. جوشکاری یکی از فرآیندهای اتصال دایمی قطعات (فلزی یا غیر فلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، همرا با بکارگیری فشار و یا بدون فشار، با استفاده یا بدون استفاده از ماده ی پرکننده می باشد. فرآیندهای جوشکاری به دو دسته …

ادامه مطالب