Home / علیرضا افسریان فرد (صفحه 3)

علیرضا افسریان فرد

سراب توسعه

مقدمه :اقتصـاد ایـران طـی چهـار دهـه گذشـته دچـار بحرانهـای بسـیاری شـده کـه برخـی از آنهـا ریشـه در نگـرش مدیـران دارد. آنچـه طـی یـک دهـه گذشـته مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، تلاشــی جمعــی بــرای انجــام اصلاحات اقتصــادی اســت.

ادامه مطالب

راهنمای بازار های مالی

کتابـی کـه پیـش روی شـما قـرار گرفتـه از ایـن منظـر داری اهمیـت اسـت کـه معنـای بـازار وکارکردهـای دقیـق آن را موشـکافانه مـورد بررسـی قـرار داده و نشــان مــی دهــد بــدون اتــکاء بــه اصــل تجــارت آزاد نمیتــوان در دنیــای معاصر اقتصاد کاری از پیش برد.

ادامه مطالب

ایده ها

مقدمه : اقتصاد جهان براســاس ایدههایی پیش میرود که دانشــمندان علم اقتصاد سالها درباره آنها تحقیق و مباحثه کردهاند. خروجی ذهن اقتصاددانان توسط نیروهــای تکنوکرات بــه برنامههایی اجرایی و اصول مدیریت کشــورها تبدیل میشود.

ادامه مطالب

جلسه هفتم

طراحی جریان مواد یکی از هدف های اصلی طراحی کارخانه این است که عناصر طی یک جریان موثر و مناسب از میان وسایل تولید بگذرند. کارآیی تولید بستگی کامل به جریان پیوسته و همواره مواد از میان وسایل تولید دارد . کل مسئله جریان مواد در این موضوع خلاصه می شود که عناصر ( مواد ، قطعات ، افراد ) از شروع کار (قسمت دریافت ) تا خاتمه آن ( قسمت ارسال ) در بهترین مسیرهای ممکن حرکت نمایند . …

ادامه مطالب

جلسه دوم : metal forming processes

شکل دادن فلزات در حالت جامد منظور از شکل دادن  ، یک فرآیند تولید است که باعث می شود روی قطعه جامد شکل ماندگاری ایجاد شود. در روش های مختلف تغییر شکل حالت جامد ، می توان با بهره گیری از خاصیت سیلان پلاستیکی برخی مواد ( معمولاً فلزات) بدون از دست دادن دیگر خواص ماده ، قطعات مورد نیاز را تولید کرد. در این روش صرفاً با جریان دادن مواد به شکل دلخواه بدون اتلاف قابل ملاحظه‌ای از ماده …

ادامه مطالب

جلسه ششم

Flow systemes سیستم های جریان برای برنامه ریزان تسهیلات خیلی مهم هستند ، چرا که ایشان جریان را به عنوان حرکتی از کالاها ، مواد ، انرژی ، اطلاعات و افراد می بینند . به منظور طراحی گردش و جریان کار  بایستی به هرم برنامه ریزی ذیل توجه داشت . بطوریکه ابتدا به طراحی گردش موثر کار در یک ایستگاه کاری فکر کرد . سپس گردش بهینه و موثر در یک بخش کاری و در نهایت گردش کار در بین …

ادامه مطالب

جلسه چهارم

      مکان یابی کارخانه به موضوع در سطح کلان مربوط می شود و طراحی کارخانه به موضوع در سطح اجزای خرد مربوط است . توجیه اندازه و محل عواملی که در تعیین مکان کارخانه تاثیر به سزایی دارند: ۱-نوع فعالیت به نسبت کار طلبی به سرمایه طلبی میزان نیاز به نیروی متخصص یا کارگر ساده در نظر گرفتن ملاحظات جمعیتی و بومی منطقه ۲-محل منابع اولیه ، محل تولید ، بازار فروش ، نحوه توزیع آیا محل مورد …

ادامه مطالب

Non_Utilized_talent

در طی دو دهه ای  که  افتخار کار در صنعت کشورم را داشته ام ، بارها و بارها با عزیزانی برخورد داشته ام که سال های سال ،  کاری تکراری و یکنواخت را به شیوه ای سخت و طاقت فرسا انجام می‌دهند و توان فکر کردن برای خلاقیت و ایجاد نوآوری در راحت تر کردن و بهره ورتر کردن کار خود را ندارند ! در مقابل به دفعات  با همکارانی سر و کار داشته ام  که با بکار بستن فکری …

ادامه مطالب

جلسه دوم

جمع آوری اطلاعات اولیه : پاره ای از اطلاعاتی که قبل از شروع طرح ریزی باید جمع آوری شوند در زیر آمده اند. همانطور که در نمودار جلسه اول نیز مشخص است برای شکل گیری یک واحد صنعتی یا خدماتی بایستی ، ابتدا مراحلی طی و اطلاعاتی جمع آوری شود تا به مرحله طراحی کارخانه برسد . در این جلسه مطالعات اولیه ایجاد واحدهای صنعتی یا خدماتی را بررسی میکنیم تا با برخی از فعالیت هایی که قبل از طراحی …

ادامه مطالب