Home / فاطمه قائدی

فاطمه قائدی

Extra_processing

تلاش ها یا فعالیت هایی که از نگاه مشتریان هیچ گونه ارزشی ندارد ؛ از قبیل : _تلرانس های ابعادی بسیار محدود _تمیز کاری های چند مرتبه و بیهوده _کاغذ بازی های بیهوده _طراحی پشت درب های بسته و بدون اشراف _عدم دریافت صدای مشتریان _تاخیر بین فرایند ها

ادامه مطالب