Home / Tag Archives: کتاب (صفحه 2)

Tag Archives: کتاب

آشوب بزرگ

امروزه در دنیای کسب و کار شاهد بحران و آشوب هایی هستیم که کتاب پیش رو از آن به عنوان آشوب بزرگ یاد می کند؛ نویسنده در هفت فصل به بررسی ریشه های این تحولات پرداخته و به این پرسش مهم پاسخ داده است که چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می کنند!

ادامه مطالب

راهنمای ریسک کشوری

اثر حاضر یکی از کتاب های شاخص حوزه ریسک کشوری در سال ۲۰۱۸ است که به ارائۀ مدل ریاضی محاسبه ریسک، جدیدترین تئوری ها در این حوزه، چندین مطالعۀ موردی درباب این موضوع و کاربرد ریسک کشوری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی می پردازد.

ادامه مطالب

ابتکارات صرفه جویانه

ابتــکارات صرفه جویانــه « عصــاره ســالها تفکــر و آزمــون و خطــا را بــه یــک کتــاب راهنمــای موثــر و مبتکرانــه بــرای شــرکتهای بــزرگ و کوچــک تبدیــل کـرده اسـت. خوانـدن ایـن کتـاب بـر مدیـران اجرایـی واجـب اسـت؛ مدیرانـی کـه میخواهنـد سـریعتر و کارآمدتـر بازارهـا را در دسـت بگیرنـد؛ درحالیکـه آنچـه را که مشتریان میخواهند، به آنها ارائه میدهند.

ادامه مطالب

مدیریت استعدادها

در ســالهای اخیــر خبرهــای زیــادی را از شــرکتهای بخــش خصوصــی شـنیدهایم کـه بـا از دسـت دادن چنـد نیـرو مهـم کامـلاً افـت کرده انـد و شـرایط آنهــا در بــازار تغییــر کــرده اســت. یکــی از دغدغه هــای اصلــی مدیــران بخــش خصوصـی ایـن اسـت کـه چگونـه بتواننـد بیـن نیروهـای با اسـتعداد خـود و سـایر کارمنـدان تعـادل برقـرار کننـد و از سـوی دیگـر توجـه ویـژه ای بـه خواسـته های ایـن گـروه داشـته باشـند زیـرا میداننـد عـدم حضـور آنهـا و یـا رفتن شـان بـه شـرکتهای …

ادامه مطالب

جهانی از اعداد

به همه این مفاهیم توجه کنید: «رشداقتصادی» ، «وضعیت معامالت» ، «وضعیت کمک رسانی» ، « وضعیت صنایع»، «بازار کار»، «دنیای کسب وکار»،«دموکراسی»، «تحصیلات»، «حمل و نقل»، «جرایم»، «جنگ و صلح» هر پدیده ای که ممکن است در جهان وجود داشته باشد و روی پیشرفت کشورها و در نهایت توسعه جهان اثرگذار باشد در کتاب «جهانی از اعداد » روی یک کفه ترازو قرار گرفته و در کفه دیگر ترازو اعداد و ارقام آمده است. اطلاع از تمامی اینها برای …

ادامه مطالب

کتاب مهندسی مدیریت

توضیحات : مدیریت مهندسی شکل خاصی از مدیریت است که تمرکز آن بر استفاده از اصول مهندسی در کسب‌وکار معطوف می‌باشد. طراحی مدیریت مهندسی، با هدف تربیت مدیران برای استفاده در صنایع مختلف انجام شده‌است، به گونه ای که این گرایش را میتوان چکیده مهندسی صنایع دانست، که برای فارغ التحصیلان سایر رشته های فنی و مهندسی طراحی شده‌است، تا بتوانند از طریق برنامه‌ریزی و بکارگیری این فنون، بهره وری سازمانها را ارتقاء بخشند. مدیریت مهندسی شاخه‌ای از مهندسی صنایع گرایش تحلیل …

ادامه مطالب

کتاب هوش کارآفرینی

کتاب هوش کارآفرینی به قلم حسن زارعی مجموعه‌ای از مهارت‌های نرم و ذهنی است که کارآفرینان می‌توانند آن‌ها را یاد گرفته و در خود نهادینه کنند، تا بتوانند در مسیر سخت کارآفرینی با کمک آن توانمندی‌ها بر موانع فائق آیند. به مجموعه‌ای از پژوهش‌های علمی در زمینه ذهن و مغز انسان، علوم شناختی گفته می‌شود. این علم از مجموعه رشته‌های مختلف مانند روان‌شناسی، فلسفه ذهن، عصب‌شناسی، زبان‌شناسی، انسان‌شناسی، علوم رایانه و هوش مصنوعی تشکیل شده است. تمرکز این علم در …

ادامه مطالب

مدیریت بحران

چگونه بحران های زندگی مان را مدیریت کنیم ؟ مهم نیست که در انجام کارهایتان ، اداره امور شغلی تان و یا زندگی تان چقدر خوب عمل می کنید ، چرا که بحران ها ناگزیر رخ می دهند و مشکلات ناگهانی اگر که به آن ها اجازه دهید می توانند به مصیبت هایی کامل و تمام عیار تبدیل شوند .    

ادامه مطالب