Home / کتاب ها / کتابهای اتاق بازرگانی

کتابهای اتاق بازرگانی

سرمایه فراموش شده

فقدان سه عنصر منافع مشترک، شایستگی و سلامت اخلاقی در روابط دوطرفه منجر به ایجاد شکافی عمیق میان دوسویه بخش خصوصی و دولت شده است. اما این درد امروز و دیروز نیست. تاریخ گواهی می‌دهد عارضه فقدان اعتماد عمومی در مورد ایران مدرن، در چرخه بهبود و ابتلا افتاده است. گاهی حالتی شبیه به دوران نقاهت رخ می‌دهد و اقتصاد نفسی تازه می‌کند و پس‌ازآن بازهم بازی از نو آغاز و چرخه از سر به گردش می‌افتد.

ادامه مطالب

استارتاپ به سبک ایرانی

خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد پنجم داستان زندگی بزرگان تنها خاطره خوانی برای رفع خستگی و یا چشیدن طعم لذت بخش مطالعه زندگینامه نیست. از دل این خاطرات و مخاطرات، روشهای مدیریت کشــف میشود و کارآفرینان کشور با توجه به همین مبانی است که میتوانند راه را ازبیراه تشخیص دهند. اقتصادهای توســعه یافته سالهاســت که به این جمع بندی رسیده اند که میتوان زندگینامه هــا را به عنوان متدولوژی مدیریت تدریس کــرد. به همین دلیل در جهان توســعه یافته، زندگینامه …

ادامه مطالب

زندگی کسب و کار من است.

 خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد چهارم   جامعه اقتصادی ایران حداقل طی ۱۳۴ ســال گذشــته  (از زمان تاسیس مجلس وکالی تجار بارها ) با تجربیات تلخ و شیرین مواجه شده است. اتفاقاتی که هرکدام را میتواند به عنوان نقطه عطفی در رفتارهای سیاســی و اقتصادی جامعه اقتصادی کشــور قلمداد شود. در گذر زمان فعالان اقتصادی نیز سعی کرده اند خود را تا سرحد امکان با شرایط حاکم برکشور و برخی ناسازگارهای سیستمی و اداری همخوان سازند تا زمینه ها برای …

ادامه مطالب

هزار راه نرفته

خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد سوم در اقتصادهای توسعه یافته یک اصل به درستی و دقت فهم شده است؛ اینکه میتوان از گذشته بسیار آموخت و برای آینده با اتکاء به همان تجربیات قدیمی، برنامه هایی کمتر مخاطره آمیز ریخت. توســعه اقتصادی و بخصوص توســعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشــورها نیز از همین روش میسر شده اســت چراکه نظام اقتصادی کشورهای توســعه یافته درک کرده که اقداماتی مانند تمرکز دولت براقتصاد، از بین بردن مبانی رقابت، حرکت در مسیر …

ادامه مطالب

رویاهای طلایی

در اقتصادهای توسعه یافته یک اصل به درستی و دقت فهم شده است؛ اینکه میتوان از گذشته بسیار آموخت و برای آینده با اتکاء به همان تجربیات قدیمی، برنامه هایی کمتر مخاطره آمیز ریخت. توســعه اقتصادی و بخصوص توســعه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشــورها نیز از همین روش میسر شده اســت چراکه نظام اقتصادی کشورهای توســعه یافته درک کرده که اقداماتی مانند تمرکز دولت براقتصاد، از بین بردن مبانی رقابت، حرکت در مسیر اقتصاد غیرشفاف و بروکراتیک کردن نظام …

ادامه مطالب

زندگی در می زند .

خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد اول در اقتصادهای توسعه یافته یک اصل به درستی و دقت فهم شده است؛ اینکه میتوان از گذشته بسیار آموخت و برای آینده با اتکاء به همان تجربیات قدیمی، برنامه هایی کمتر مخاطره آمیز ریخت.

ادامه مطالب

صد سال دگر…

کتاب صد سال دگر که به پیش‌بینی‌های بهترین اقتصاددان‌های جهان در مورد آینده می‌پردازد .این  کتاب دامنه گسترده‌ای از موضوعات مانند وضعیت کار، درآمد، بهداشت، بازارها، صنعت بیمه، شرایط سیاسی، فناوری و تغییرات آب‌وهوایی را در برمی‌گیرد. ایگناسیو پالاسیوس هوئرتا، گردآورنده این پیش‌بینی‌ها خود استاد اقتصاد و مدیریت در مدرسه اقتصادی لندن است.  

ادامه مطالب

ثبات افیون کسب و کار

اثر حاضرسعی دارد به بررسی همه جانبه توسعه و مدل های گوناگون آن، ارائه نظریه های مشهور در این خصوص، بیان روش و استرانژی های توسعه، معرفی راهکارهایی موثر در باب ادامه ی مسیر توسعه در زمان رکود و…. بپردازد و راهنمای مدیران و ارشدان کارآفرین باشد.  

ادامه مطالب

چرا شکست می خوردید؟

در این کتاب به وجود بحران‌های اقتصادی، رفتن اقتصاد به سمت بخش خصوصی و بسیاری از شرایطی که در قرن بیست‌ویکم به وجود آمد و باعث شده حالا مالکیت و ادغام به عنوان یکی از کارآمدترین روش‌ها برای بقا و سوددهی شرکت‌ها در معرض توجه بیش‌تر قرار بگیرد، پرداخته شده است.

ادامه مطالب