Home / دورس دانشگاه

دورس دانشگاه

روش های تولید

شاید بتوان ساده ترین تعریف را برای روش های تولید اینگونه بیان کرد که ؛ فرآیندها و گام‌هایی که مواد خام را به محصول نهایی تبدیل می‌کند . معمولاً روش های تولید بر حسب موارد  و خصیصه های مختلف تقسیم‌ بندی می‌شود و نمی‌توان طبقه‌بندی استاندارد و معینی را که همه فرآیندها را شامل شود ارائه داد  اما برای اینکه بتوان محتوای درس را طبق یک چارچوب و قالب مشخص ارائه داد طبقه بندی عمومی زیر به عنوان یک پلت …

ادامه مطالب