Home / Tag Archives: آنچه مال من است مال شماست

Tag Archives: آنچه مال من است مال شماست

آنچه مال من است مال شماست

دنیــای دیجیتــال همــه ابعــاد زندگــی جمعــی و فــردی مــا را تغییــر داده و مناســبات فــردی و اجتماعــی و تقریبــا همــه روابــط اجتماعــی و شــخصی و مناسـبات در سرتاسـر جهـان بـا ابزارهـای ارتباطـی نویـن دگرگـون شـده اسـت. یکــی از زمینه هایــی کــه خیلــی روشــن میتــوان ایــن دگرگونــی را در آن دیــد، حوزه اقتصاد و کسب وکار است. کتـاب همـان طـور کـه از عنوانـش برمیآیـد از «مصـرف اشـتراکی » صحبـت میکنـد؛ منظـور از مصـرف اشـتراکی یعنـی مصـرف یـک کالا یـا خدمـات کـه …

ادامه مطالب