Home / Tag Archives: ابتکارصرفه جویانه

Tag Archives: ابتکارصرفه جویانه

ابتکارات صرفه جویانه

ابتــکارات صرفه جویانــه « عصــاره ســالها تفکــر و آزمــون و خطــا را بــه یــک کتــاب راهنمــای موثــر و مبتکرانــه بــرای شــرکتهای بــزرگ و کوچــک تبدیــل کـرده اسـت. خوانـدن ایـن کتـاب بـر مدیـران اجرایـی واجـب اسـت؛ مدیرانـی کـه میخواهنـد سـریعتر و کارآمدتـر بازارهـا را در دسـت بگیرنـد؛ درحالیکـه آنچـه را که مشتریان میخواهند، به آنها ارائه میدهند.

ادامه مطالب