Home / Tag Archives: استارت آپ به سبک ایرانی

Tag Archives: استارت آپ به سبک ایرانی

استارتاپ به سبک ایرانی

خاطرات کارآفرینان نسل امین‌الضرب/ جلد پنجم داستان زندگی بزرگان تنها خاطره خوانی برای رفع خستگی و یا چشیدن طعم لذت بخش مطالعه زندگینامه نیست. از دل این خاطرات و مخاطرات، روشهای مدیریت کشــف میشود و کارآفرینان کشور با توجه به همین مبانی است که میتوانند راه را ازبیراه تشخیص دهند. اقتصادهای توســعه یافته سالهاســت که به این جمع بندی رسیده اند که میتوان زندگینامه هــا را به عنوان متدولوژی مدیریت تدریس کــرد. به همین دلیل در جهان توســعه یافته، زندگینامه …

ادامه مطالب