Home / Tag Archives: ثروت ملل

Tag Archives: ثروت ملل

ثروت ملل

این کتاب در سال ۱۷۷۶ منتشر شد.در این کتاب اقتصاد به عنوان یک رشته مستقل مورد دفاع قرار می گیرد. کتاب ثروت ملل نشانه فکر بالغ اسمیت بوده و کار او تلاش جامعی در تحلیل کارکرد یک اقتصاد سرمایه داری می باشد.این کتاب نمادی از برخورد با پرسشهای مربوط به ارزش و توزیع است و در واقع یک مکتب متمایز اقتصاد سیاسی کلاسیک را پایه گذاری کرده است. در کتاب ثروت ملل، آدام اسمیت مرزهای اقتصاد را آن قدر گسترش …

ادامه مطالب

کتاب ثروت ملل

ثروت های عمومی با این که بسیار گسترده هستند ، اما بیشتر اوقات به شکل دارایی های مولد به آنها نگاه نمیشود . یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی در عصر حاضر ، مدیریت بهتر ثروت های عمومی است . داگ دتر و استفان فولستر بر این موضوع مهم نوری فراوان تابانده اند و امید میرود کتاب آغازگر بحث و مناظره ای باشد که شاهد سرپرستی و نظارت بهتر زمین ها، ساختمان ها ، تاسیسات عمومی و سایر دارایی های در …

ادامه مطالب