Home / Tag Archives: جهانی از اعداد

Tag Archives: جهانی از اعداد

جهانی از اعداد

به همه این مفاهیم توجه کنید: «رشداقتصادی» ، «وضعیت معامالت» ، «وضعیت کمک رسانی» ، « وضعیت صنایع»، «بازار کار»، «دنیای کسب وکار»،«دموکراسی»، «تحصیلات»، «حمل و نقل»، «جرایم»، «جنگ و صلح» هر پدیده ای که ممکن است در جهان وجود داشته باشد و روی پیشرفت کشورها و در نهایت توسعه جهان اثرگذار باشد در کتاب «جهانی از اعداد » روی یک کفه ترازو قرار گرفته و در کفه دیگر ترازو اعداد و ارقام آمده است. اطلاع از تمامی اینها برای …

ادامه مطالب