Home / Tag Archives: دیل کارنگی

Tag Archives: دیل کارنگی

کتاب آیین سخنرانی

کتاب حاضر را دوروتی کارنگی همسر آقای دیل کارنگی پس از مرگ ایشان بر اساس نظریه ها و یادداشت های او بازنگری کرده است اما عنوان کتاب همان است که او قبل از مرگش برای آن برگزید و سعی کرده فلسفه اصلی آقای کارنگی که << سخن گفتن چیزی بیشتر از یک سری کلمات است >> پیوسته در ذهن خود نگاه دارد . کارنگی اعتقاد داشت که آدمی  از طریق سخن گفتن شخصیت انسانی خود را به نمایش می گذارد …

ادامه مطالب