Home / کتاب ها / کتابهای اتاق بازرگانی (صفحه 2)

کتابهای اتاق بازرگانی

آنچه مال من است مال شماست

دنیــای دیجیتــال همــه ابعــاد زندگــی جمعــی و فــردی مــا را تغییــر داده و مناســبات فــردی و اجتماعــی و تقریبــا همــه روابــط اجتماعــی و شــخصی و مناسـبات در سرتاسـر جهـان بـا ابزارهـای ارتباطـی نویـن دگرگـون شـده اسـت. یکــی از زمینه هایــی کــه خیلــی روشــن میتــوان ایــن دگرگونــی را در آن دیــد، حوزه اقتصاد و کسب وکار است. کتـاب همـان طـور کـه از عنوانـش برمیآیـد از «مصـرف اشـتراکی » صحبـت میکنـد؛ منظـور از مصـرف اشـتراکی یعنـی مصـرف یـک کالا یـا خدمـات کـه …

ادامه مطالب

آشوب بزرگ

امروزه در دنیای کسب و کار شاهد بحران و آشوب هایی هستیم که کتاب پیش رو از آن به عنوان آشوب بزرگ یاد می کند؛ نویسنده در هفت فصل به بررسی ریشه های این تحولات پرداخته و به این پرسش مهم پاسخ داده است که چگونه کسب و کارها با روزهای بحرانی مقابله می کنند!

ادامه مطالب

راهنمای ریسک کشوری

اثر حاضر یکی از کتاب های شاخص حوزه ریسک کشوری در سال ۲۰۱۸ است که به ارائۀ مدل ریاضی محاسبه ریسک، جدیدترین تئوری ها در این حوزه، چندین مطالعۀ موردی درباب این موضوع و کاربرد ریسک کشوری در تصمیم گیری های کلان اقتصادی می پردازد.

ادامه مطالب

ابتکارات صرفه جویانه

ابتــکارات صرفه جویانــه « عصــاره ســالها تفکــر و آزمــون و خطــا را بــه یــک کتــاب راهنمــای موثــر و مبتکرانــه بــرای شــرکتهای بــزرگ و کوچــک تبدیــل کـرده اسـت. خوانـدن ایـن کتـاب بـر مدیـران اجرایـی واجـب اسـت؛ مدیرانـی کـه میخواهنـد سـریعتر و کارآمدتـر بازارهـا را در دسـت بگیرنـد؛ درحالیکـه آنچـه را که مشتریان میخواهند، به آنها ارائه میدهند.

ادامه مطالب

مدیریت استعدادها

در ســالهای اخیــر خبرهــای زیــادی را از شــرکتهای بخــش خصوصــی شـنیدهایم کـه بـا از دسـت دادن چنـد نیـرو مهـم کامـلاً افـت کرده انـد و شـرایط آنهــا در بــازار تغییــر کــرده اســت. یکــی از دغدغه هــای اصلــی مدیــران بخــش خصوصـی ایـن اسـت کـه چگونـه بتواننـد بیـن نیروهـای با اسـتعداد خـود و سـایر کارمنـدان تعـادل برقـرار کننـد و از سـوی دیگـر توجـه ویـژه ای بـه خواسـته های ایـن گـروه داشـته باشـند زیـرا میداننـد عـدم حضـور آنهـا و یـا رفتن شـان بـه شـرکتهای …

ادامه مطالب

جهانی از اعداد

به همه این مفاهیم توجه کنید: «رشداقتصادی» ، «وضعیت معامالت» ، «وضعیت کمک رسانی» ، « وضعیت صنایع»، «بازار کار»، «دنیای کسب وکار»،«دموکراسی»، «تحصیلات»، «حمل و نقل»، «جرایم»، «جنگ و صلح» هر پدیده ای که ممکن است در جهان وجود داشته باشد و روی پیشرفت کشورها و در نهایت توسعه جهان اثرگذار باشد در کتاب «جهانی از اعداد » روی یک کفه ترازو قرار گرفته و در کفه دیگر ترازو اعداد و ارقام آمده است. اطلاع از تمامی اینها برای …

ادامه مطالب

۲۰ تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال ۲۰۵۰

مقدمه : نخسـتین خـط تولیـد خـودرو در ایـران در اواسـط دهـه ۱۳۴۰ شمسـی افتتـاح شـد، یعنـی بیـش از نیـم قـرن پـس از اینکـه جـان فـورد نخسـتین خـط مونتـاژ متحـرک را بـرای تولیـد خـودرو بـه کار گرفـت.

ادامه مطالب

سراب توسعه

مقدمه :اقتصـاد ایـران طـی چهـار دهـه گذشـته دچـار بحرانهـای بسـیاری شـده کـه برخـی از آنهـا ریشـه در نگـرش مدیـران دارد. آنچـه طـی یـک دهـه گذشـته مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، تلاشــی جمعــی بــرای انجــام اصلاحات اقتصــادی اســت.

ادامه مطالب

راهنمای بازار های مالی

کتابـی کـه پیـش روی شـما قـرار گرفتـه از ایـن منظـر داری اهمیـت اسـت کـه معنـای بـازار وکارکردهـای دقیـق آن را موشـکافانه مـورد بررسـی قـرار داده و نشــان مــی دهــد بــدون اتــکاء بــه اصــل تجــارت آزاد نمیتــوان در دنیــای معاصر اقتصاد کاری از پیش برد.

ادامه مطالب