جلسه پنجم

پس از انتخاب محل کارخانه باتوجه به در نظر گرفتن پارامتر هایی از قبیل ملاحظات جغرافیایی ، نزددیکی به محل منابع تولیدی یا نزدیکی به بازار و ….

بایستی به طراحی فضاهای داخلی و واحد های مختلف تولیدی و ستادی پرداخت .

اما نکته قابل ملاحظه در این مرحله این است که منطقه فعالیت های کارخانه فقط به سطح زمین محدود نمی شود.

در طرح ریزی واحد های صنعتی فقط استفاده از سطوح مطرح نیست بلکه باید کل فضا در نظر
گرفته شود .
به طور کلی شش سطح در کارخانه ها وجود دارد :

۱ سطح زیر زمین :
در این سطح معموال وسایل گرمایشی ، تسویه ، آب و انرژی ، فاضالب و ضایعات قرار میگیرند.

                                                                                      بخشی از لوله کشی فاضالب در زیر زمین کارخانه

 

بخشی از لوله کشی آب در زیر زمین کارخانه

                                                                             سیستم سپتیک و تصفیه فاضالب در زیر زمین کارخانجات

۲سطح همکف :
در این سطح تجهیزات ، انبارها و افراد قرار میگیرند .

                                                                                                        طبقه ی همکف یک کارخانه

 

۳سطح حرکت محصوالت :
سطحی است فرضی که حدود یک متر باالتر از سطح زمین قرار دارد و مواد در این سطح از ماشین آالت عبور
میکنند .

                                                                                                 سطح حرکت محصولات در کارخانه

۴سطح آزاد :
از سطح باالترین ماشین تا پایین خرپاهای سقف را شامل میگردد معموال ازاین سطح برای نخاله های باال سری
استفاده میشود .

                                                                                                               سطح آزاد(جرثقیل)

۵ سطح اسکلت فلزی :
از پایین ترین قسمت اسکلت فلزی تا زیر سقف را شامل می شود از این سطح برای قراردادن وسایل تسویه و
گرمایش ، سیم کشی ها و لوله های آب پاش اطفاء حریق استفاده میشود .

                                                                                                    سطح اسکلت فلزی

۶ سطح پشت بام :
از این سطح برای وسایل تهویه و سرمایش ، تانکر های آب و … استفاده می شود .

پشت بام کارخانه مجهز به پنل های خورشیدی و تهویه

 

پشت بام کارخانه

مطالب پیشنهادی

جلسه هفتم

طراحی جریان مواد یکی از هدف های اصلی طراحی کارخانه این است که عناصر طی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *