Home / فاطمه قائدی

فاطمه قائدی

جلسه پنجم

پس از انتخاب محل کارخانه باتوجه به در نظر گرفتن پارامتر هایی از قبیل ملاحظات جغرافیایی ، نزددیکی به محل منابع تولیدی یا نزدیکی به بازار و …. بایستی به طراحی فضاهای داخلی و واحد های مختلف تولیدی و ستادی پرداخت . اما نکته قابل ملاحظه در این مرحله این است که منطقه فعالیت های کارخانه فقط به سطح زمین محدود نمی شود. در طرح ریزی واحد های صنعتی فقط استفاده از سطوح مطرح نیست بلکه باید کل فضا در …

ادامه مطالب

Extra_processing

تلاش ها یا فعالیت هایی که از نگاه مشتریان هیچ گونه ارزشی ندارد ؛ از قبیل : _تلرانس های ابعادی بسیار محدود _تمیز کاری های چند مرتبه و بیهوده _کاغذ بازی های بیهوده _طراحی پشت درب های بسته و بدون اشراف _عدم دریافت صدای مشتریان _تاخیر بین فرایند ها

ادامه مطالب