Home / Tag Archives: 20 تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

Tag Archives: 20 تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال 2050

۲۰ تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال ۲۰۵۰

مقدمه : نخسـتین خـط تولیـد خـودرو در ایـران در اواسـط دهـه ۱۳۴۰ شمسـی افتتـاح شـد، یعنـی بیـش از نیـم قـرن پـس از اینکـه جـان فـورد نخسـتین خـط مونتـاژ متحـرک را بـرای تولیـد خـودرو بـه کار گرفـت.

ادامه مطالب